Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ