Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Разкриване конфликт на интереси

При съмнение за корупционни действия и/или нередности при оказването на спешна медицинска помощ сигнали се подават:

  • на място в пощенски кутии във всеки филиал;
  • на тел/факс: 066 802350;
  • на електронна поща: emsgabrovo@abv.bg

Постъпилите сигнали се докладват всеки понеделник, а жалбоподателите се уведомяват за резултатите от проверката в едноседмичен срок от приключването й, но не покъсно от 14 работни дни.