Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Мисия

Осигуряване на навременна и адекватна медицинска помощ в дома, на местопроизшествието, по време на транспорт и във филиалите за пациенти със спешни състояния.

Медицински стандарт "Спешна медицина"  определя като спешни състояния

" Всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо състояние, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнения при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в това число критични нарушения в жизнено важните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента".