Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Ръководства

ЦСМП Габрово се ръководи от директор - лекар с призната клинична специалност и придобита квалификация по Здравен мениджмънт, назначен от Министъра на здравеопазването по трудови правоотношения след конкурс.

Директорът отговаря за цялостната дейност на Центъра и го представлява пред другите органи, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина.

Директорът отговаря за целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджета на Центъра в съответствие с утвърдените разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Директор на ЦСМП Габрово от 01.11.1994г. е д-р Георги Димитров Шандурков.