Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Структура на лечебното заведение

ЦСМП Габрово има структура съгласно утвърден от Министъра на здравеопазването  "Правилник за устройство и дейността на Центровете за спешна медицинска помощ":

  1. Регионална координационна централа, в която:
  • се приемат, обработват и координират постъпилите повиквания;
  • осигурява се взаимодействието между екипите;
  • координира се дейността при масови бедствия, аварии и катастрофи; Б. Филиали (Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна)
  • мобилни екипи
  • стационарни екипи

В. Административно технически персонал.

Утвърдена щатна численост към 01.01.2018г. 152 в т.ч. 36 лекари, 48 специалисти по здравни грижи(медицински фелдшери и медицински сестри), 48 шофьори, 8 санитари, адмивистративно - технически 12.