Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

История

Центърът за спешна медицинска помощ Габрово е създаден с Постановление на Министерския съвет №211/1994г. за структурни промени в здравеопазването, като самостоятелно лечебно заведение на бюджетна издръжка и пряко подчинение на Министерство на здравеопазването.